Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Openingsdans op maat 01-01-2015

 

1. Algemene Regels
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen die door u overeengekomen worden met Openingsdans op maat.
1.2 Openingsdans op maat is een eenmanszaak en is gevestigd op de Hudsonlaan no. 70 te (5223 SK) in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53310756.

2. Aanmelding
2.1 U meldt zich aan door het ingevulde intakeformulier retour te sturen naar Openingsdans op maat.
2.2 Nadat Openingsdans op maat uw aanmelding heeft ontvangen zullen de afspraken voor de danslessen gemaakt worden. Tevens zal de dans voorbereid en bedacht worden en zal de muziekmix gemaakt worden.
2.3 Een dansles is afgesproken als u een bevestiging van de dansdocent heeft ontvangen.

3. Annuleren van een dansles
3.1 Het kan voorkomen dat u verhindert bent bij de dansles te verschijnen. Indien dit het geval is zal de dansles verplaatst worden.
3.2 U dient bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren aan de docent te melden dat u verhindert bent om op de dansles te verschijnen.
3.3 Als u niet minimaal 24 uur voor aanvang van de dansles afmeldt zijn wij genoodzaakt het tarief voor de dansles in rekening te brengen.

4. Wijze van betalen
4.1 Het verschuldigde bedrag kan op twee manieren betaald worden. Ofwel contant na afloop van de dansles ofwel giraal per overschrijving door de deelnemers na de eerste dansles.
4.2 De deelnemers zijn verplicht het lesgeld te betalen binnen de door Openingsdans op maat gestelde termijn.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Openingsdans op maat is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.
Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie.
5.2 Openingsdans op maat sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.
5.3 Openingsdans op maat is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
5.4 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.
5.5 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Openingsdans op maat zal in rekening worden gebracht.
5.6 De danszaal dient betreden te worden met schoeisel waardoor de dansvloer niet beschadigd wordt. Navraag hierover dient gedaan te worden bij Openingsdans op maat.

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht is Openingsdans op maat niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.
6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel
uitgesloten.

7. Overig
7.1 Openingsdans op maat heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de leslocaties te weigeren en/of de inschrijving te beëindigen.
7.2 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun
verblijf op de leslocaties te houden aan de huisregels. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

8. Geldig recht
8.1 Op iedere overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.