Openingsdans op maat en fitbride

OPENINGSDANS OP MAAT & FITBRIDE

Algemene voorwaarden Openingsdans op maat 01-01-2017 (herziene versie)

1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Openingsdans op maat.

1.2 Openingsdans op maat is een eenmanszaak en is gevestigd op de Henricus Turkenstraat no. 7 (5246 VL) in Rosmalen ( Kantoor) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53310756. Openingsdans op maat wordt hierna ook aangeduid als “OOM”.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor OOM werkzaam zijn en/of zijn geweest.

1.4 OOM heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de lesgeef locaties te weigeren en/of de inschrijving te beëindigen.

1.5 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de lesgeef locatie van OOM te houden aan de huisregels van OOM en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

2. Inschrijvingen

2.1 De inschrijving bestaat voor de duur van het aantal danslessen en gaat in als het ingevulde intakeformulier door het bruidspaar retour is gestuurd naar OOM.

2.2 Inschrijving kan zowel schriftelijk als elektronisch via email (info@openingsdansopmaat.com) of de website (www.openingsdansopmaat.com) geschieden.

2.3 Indien een bruidspaar zich door middel van het intakeformulier ingeschreven heeft, is het bruidspaar verplicht om het x aantal danslessen aangegeven op het intakeformulier af te nemen.

3. Annuleren van een dansles 3.1 Het bruidspaar/deelnemer dient bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan de docent te melden dat zij verhindert zijn om op de dansles aanwezig te zijn. De dansles wordt dan verplaatst naar een andere datum en tijdstip.

3.2 Als een bruidspaar/deelnemer zonder afmelding 24 uur voor aanvang van de dansles, niet aanwezig is op een dansles, dient het bruidspaar de volledige lesprijs te voldoen.

3.3 Het bruidspaar dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en lesgeef locatie.

3.4 OOM mag de dansles annuleren indien er sprake is van een overmacht situatie.

3.5 OOM mag wijzigingen in de lestijd/les data aanbrengen. 4. Betalingen

4.1 Na inschrijving zijn deelnemers de volledige lesprijs verschuldigd aan OOM.

4.2 Het lesgeld kan op twee manieren betaald worden. Ofwel contant na afloop van de dansles ofwel giraal per overschrijving door de deelnemers na de eerste dansles.

4.3 De kosten van de danslessen verschillen per hoeveelheid danslessen en kunnen worden gezien op de website (www.openingsdansopmaat.com).

4.4 De deelnemers zijn verplicht het lesgeld te betalen binnen de door OOM gestelde termijn.

4.5 Indien het betalingsgedrag van een deelnemer naar oordeel van OOM daartoe aanleiding geeft, is OOM bevoegd de deelnemer van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de lesgeef locatie te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan OOM uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

5. Aansprakelijkheid

5.1 OOM is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. OOM stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

5.2 Door indiening van het intakeformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden worden besproken met de desbetreffende docent van OOM.

5.3 OOM sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

5.4 OOM is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

5.6 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

6. Inschrijving

6.1 Deelname aan de danslessen etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis. 6.2 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van OOM zal in rekening worden gebracht.

6.3 De danszaal dient betreden te worden met schoeisel waardoor de dansvloer niet beschadigd wordt. Navraag hierover dient gedaan te worden bij OOM

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is OOM niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.

7.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

8. Geldig recht

8.1 Op iedere overeenkomst met OOM is het Nederlands recht van toepassing.